01 England02 Roma03 Napoles - Pompeya04 Roma - Foro Romano05 Florencia06 Paris